Kosten

Kosten

Vergoeding zorgverzekeraaar

Behandeling wordt volledig vergoed als u door de huisarts wordt verwezen en als sprake is van een DSM-V-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek verwijst uw huisarts u naar ‘basis-ggz’ en/of ‘gespecialiseerde ggz’. De behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering.  Voor 2020 hebben we met (bijna) alle verzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat wij de factuur rechtstreeks bij de verzekeraar indienen. Houdt u rekening met het wettelijk verplichte eigen risico van €385,= (2020) per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen

Alleen wanneer een DSM-V diagnose gesteld kan worden vergoed de zorgverzekeraar de behandeling.  Sommige klachten of problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog verwijzen, worden vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. Uitzonderingen zijn onder andere;  slaapstoornissen, seksuele functiestoornissen, relatietherapie en aanpassingsstoornissen (surmenage/burnout). Wij kunnen mensen met deze klachten of problemen goed helpen, maar de kosten hiervan komen dan voor uw eigen rekening (onverzekerde zorg). Het is de verwachting dat mensen in dat geval veel vaker voor behandeling door de  huisarts en/of de POH-ggz zullen kiezen.

Behalve VGZ!
* Voor basis ggz:
Angela Bakker en Jos Bosch hebben voor met (VGZ, IZZ, IZA, etc) voor 2020/2021 geen contract af kunnen sluiten met VGZ. Dat heeft als gevolg dat zij aan het eind van de behandeling de factuur rechtstreeks aan u geven. U dient deze factuur vervolgens in bij uw verzekeraar. Het bedrag dat uw verzekeraar vergoed  (dit  bedrag verschilt per polis) zullen Angela Bakker en Jos Bosch aan u factureren.  Heeft u vragen dan kunt u deze uiteraard aan Angela Bakker of Jos Bosch stellen. Esther Menkveld en Pieter Schoneveld hebben wel contracten met VGZ
* Voor specialistische ggz (SGGZ)
Als u bij de VGZ-groep verzekerd bent zijn er voor 2021 geen mogelijkheden meer voor Pieter Schoneveld.  Het budget is voor 2021 inmiddels met de geplande behandelingen al overschreden. Er zijn wel mogelijkheden voor de basis GGZ bij de collega’s. Wel kunt u van verzekeraar veranderen waardoor behandeling wel mogelijk is. Neem in dat geval voor de zekerheid even contact op met Pieter Schoneveld, pieter@psychopraktijkdronten.nl of 06-41516543.

Onverzekerde zorg

Het kan ook zijn dat u hulp zoekt voor iets wat niet valt onder de Basis GGZ of Specialistische GGZ en daarmee ook niet (meer) in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekering. Mogelijk loopt u tegen drempels aan in uw dagelijks functioneren of in uw werk zonder dat er sprake is van een DSM-V-diagnose. Mogelijk heeft u behoefte een aantal zaken met een onafhankelijk iemand op een rij te zetten. Hiervoor heeft u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts; de kosten betaalt u zelf. U kunt dan telefonisch contact opnemen met de therapeut van uw voorkeur.

Relatie-therapie

Vergoeding voor relatie-therapie is alleen mogelijk als bij één van de partners (of beide) een diagnose gesteld kan worden (b.v. angststoornis, depressie, ADHD, e.d.). Als dit niet zo is, zijn de kosten voor uw rekening (80 euro per 60 minuten, 120 euro per 90 minuten, inclusief BTW). In de telefonische screening zullen we een inschatting maken of relatie-therapie vergoed kan worden.

Afspraak afzeggen

Wanneer u verhinderd bent, wordt u vriendelijk verzocht dit zo tijdig mogelijk en minimaal 24 uur van te voren te laten weten. Afspraken die niet binnen 24 uur van te voren worden afgezegd komen voor rekening van de cliënt. U krijgt een factuur van 50 euro.