Privacystatement

Privacystatement

Dit is het privacystatement van Psycho Praktijk Dronten. Binnen Psycho Praktijk Dronten zijn de volgende zelfstandig zorgverleners werkzaam;
– P. Schoneveld, GZ-psycholoog/psychotherapeut (BIG 29032623325/19056899816)

– Mw. E. Menkveld, GZ-psycholoog (BIG 79054573325 ) klik hier

– Mw. L. Bolks, GZ-psycholoog (BIG)

– Mw. P. van der Molen, SPV/systeemtherapeut (BIG)

– J.Bosch, GZ-psycholoog (BIG 39919638725)

– Mw. A.Bakker GZ-psycholoog (BIG 19921794525)

-Mw. S. Fransman, GZ-psycholoog/Psychotherapeut (BIG: 69909692625/89909692616)

 

In het vervolg van dit privacystatement zal ‘Psycho Praktijk Dronten’ betrekking hebben op zowel P. Schoneveld, Mw. Menkveld, Mw. L. Bolks, Mw. P. van der Molen, J.Bosch, Mw. A. Bakker als Mw. S. Fransman.

– P. Schoneveld (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50224514),

– Mw. L. Bolks (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59431954),

– Mw. E. Menkveld (ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 71468080) allen gevestigd te Dronten,

– Mw. P. van der Molen (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51486946) gevestigd te Ermelo,

– J.Bosch (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74784234), en

– Mw. A.Bakker GZ-psycholoo (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74938843)

-Mw. S. Fransman (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52183343)

hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe zij binnen Psycho Praktijk Dronten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psycho Praktijk Dronten persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Psycho Praktijk Dronten;
 3. bezoekers van www.psychopraktijkdronten.nl
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Psycho Praktijk Dronten verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. na toestemming van de betrokkene worden opgeslagen op audio- of videomateriaal
 4. Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psycho Praktijk Dronten zijn gegenereerd, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.
 1. Doeleinden verwerking

Psycho Praktijk Dronten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychopraktijkdronten.nl
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers
 1. Rechtsgrond

Psycho Praktijk Dronten verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 1. Verwerkers

Psycho Praktijk Dronten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psycho Praktijk Dronten persoonsgegevens verwerken. Psycho Praktijk Dronten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Psycho Praktijk Dronten deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psycho Praktijk Dronten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

Psycho Praktijk Dronten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psycho Praktijk Dronten ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 1. Bewaren van gegevens

Psycho Praktijk Dronten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psycho Praktijk Dronten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 1. Wijzigingen privacystatement

Psycho Praktijk Dronten kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.psychopraktijkdronten.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psycho Praktijk Dronten te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psycho Praktijk Dronten door een e-mailbericht te sturen naar info@psychopraktijkdronten.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psycho Praktijk Dronten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psycho Praktijk Dronten door een e-mailbericht te sturen naar info@psychopraktijkdronten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).