Schaduw pagina inclusie

Schaduw pagina inclusie

VOOR WIE?

Enkele voorbeelden van problemen waarbij mensen hulp zoeken:
– Angstklachten
– Somberheid
– Weinig zelfvertrouwen hebben en onzeker zijn
– Overwerkt of overspanningsklachten
– Slecht slapen
– Niet kunnen verwerken van een traumatische ervaring (w.o. seksueel misbruik) (eventueel EMDR)
– Rouwproblemen
– Omgaan met chronische ziekte
– Onverklaarde lichamelijke klachten (b.v. CVS/ME, chronische pijn)
– Niet voldoende voor zichzelf opkomen
– Moeilijk keuzes kunnen maken
– Moeilijk kunnen genieten en overmatig controle houden
– Perfectionistisch zijn
– Onder je niveau functioneren of jezelf groter voordoen dan je bent
– Fobische klachten
– Conflicten met anderen
– Sexuele problemen (o.a. sex en porno-verslaving)
– Dwangklachten

Heeft u klachten of problemen waar u zelf niet uitkomt? Bent u gemotiveerd uw eigen aandeel bij uw problemen te onderzoeken? En bent u bereid te veranderen? Dan bent u van harte welkom in onze praktijk.

Voor wie niet:
– Crisis gevoeligheid
– Indringende zelfmoordgedachten
– Verslavingsproblemen
– Psychothische klachten
– Verstandelijke beperking (IQ lager dan 80)
– Diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsproblematiek (ADHD en ASS)
– Mensen die intensievere behandeling nodig hebben dan 1x per week of 1x per twee weken een gesprek.

VERWIJZEN

Wij maken bij verwijzingen bij voorkeur gebruik van zorgdomein

De verwijsbrief dient te vermelden dat:
– het gaat om een (vermoeden van een) psychische stoornis, zoals vermeld in de DSM-V
– dat de huisarts verwijst naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz.

Tevens dient in het kader van wetgeving vermeld te worden: datum verwijzing, naam en functie van de verwijzer, AGB-code van de verwijzer, stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer , gegevens van de patiënt (naw-gegevens en geboorte-datum).

Een huisarts kan patiënten doorverwijzen naar een vrijgevestigde professional in de generalistische basis en de gespecialiseerde GGZ indien er sprake is van een (vermoeden van een) DSM-V-toornis. Afhankelijk van de ernst van de problematiek, het risico, complexiteit en beloop van de klachten, komen zij vervolgens –op basis van diagnostiek door de ggz-professional- in aanmerking voor een behandeling.

Zijn de problemen complexer en langdurend of -bij kinderen en jeugdigen- verweven met de gezinsdynamiek, en zijn de beperkingen in het dagelijkse functioneren van de patiënt groter, dan kan de huisarts verwijzen naar een vrijgevestigde professional in de gespecialiseerde ggz (psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of psychiater), waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.

Ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of automutilatie zijn contra-indicaties voor de vrijgevestigde psycholoog. De huisarts kan de patiënt dan doorverwijzen voor een psychiatrische behandeling in de gespecialiseerde ggz binnen een instellingsverband.

Een deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog verwijzen, wordt vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. Alleen wanneer iemand een DSM-V diagnose heeft , wordt behandeling door een psycholoog vergoed door de zorgverzekeraar, uitzonderingen zijn onder andere;  slaapstoornissen, seksuele functiestoornissen, relatietherapie en aanpassingsstoornissen (surmenage). Wij kunnen mensen met deze klachten of problemen goed helpen (dat is ons vak), maar de kosten hiervan komen dan voor hun eigen rekening (onverzekerde zorg). Het is de verwachting dat mensen met klachten, maar zonder een stoornis of met één van de uitgesloten stoornissen, veel vaker voor de huisarts en de POH-ggz zullen kiezen.

Verwijzing arts
Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Alleen huisartsen, bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen verwijzen. Sommige verzekeraars staan ook verwijzingen door medisch specialisten toe. U hoeft de (vermoede) diagnose niet zelf vast te stellen, slechts te benoemen welke DSM-V diagnose u vermoedt.

Zie voor meer informatie:
www. CVZ.nl (College voor Zorgverzekeringen)
www. NZA.nl (Nederlandse Zorgautoriteit)
www. VWS.nl (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
www.invoeringbasisggz.nl