Verwijzen

Verwijzen

Wij maken bij voorkeur gebruik van zorgdomein

De verwijsbrief dient te vermelden dat:
– het gaat om een (vermoeden van een) psychische stoornis, zoals vermeld in de DSM-IV
– dat de huisarts verwijst naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz.

Tevens dient in het kader van wetgeving vermeld te worden: datum verwijzing, naam en functie van de verwijzer, AGB-code van de verwijzer, stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer , gegevens van de patiënt (naw-gegevens en geboorte-datum).

Een huisarts kan patiënten doorverwijzen naar een vrijgevestigde professional in de generalistische basis en de gespecialiseerde GGZ indien er sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van de problematiek, het risico, complexiteit en beloop van de klachten, komen zij vervolgens –op basis van diagnostiek door de ggz-professional- in aanmerking voor een behandeling kort/middellang/ intensief van de basis GGZ.

Zijn de problemen complexer en langdurend of -bij kinderen en jeugdigen- verweven met de gezinsdynamiek, en zijn de beperkingen in het dagelijkse functioneren van de patiënt groter, dan kan de huisarts verwijzen naar een vrijgevestigde professional in de gespecialiseerde ggz (psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of psychiater), waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.

Vrijgevestigde ggz-professionals zijn werkzaam in een multidisciplinaire context. Dit betekent dat de praktijk zo is georganiseerd dat medebehandelaren uit andere disciplines kunnen worden ingeschakeld, als dat voor de behandeling noodzakelijk is.

In geval van ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of automutilatie kan de huisarts de patiënt doorverwijzen voor een psychiatrische behandeling in instellingsverband.

Een deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog verwijzen, wordt vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. Alleen wanneer iemand een DSM-IV-TR diagnose heeft , wordt behandeling door een psycholoog vergoed. Daarbij wordt de behandeling van bepaalde stoornissen door psychologen niet vergoed. Het gaat hierbij o.a. om: specifieke fobieën, slaapstoornissen, seksuele functiestoornissen, aanpassingsstoornissen (surmenage). Wij kunnen mensen met deze klachten of problemen heel goed helpen (dat is ons vak), maar de kosten hiervan komen dan voor hun eigen rekening (onverzekerde zorg). Het is de verwachting dat mensen met klachten, maar zonder een stoornis of met één van de uitgesloten stoornissen, veel vaker voor de huisarts en de POH-ggz zullen kiezen.

Verwijzing arts
Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Alleen huisartsen, bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen verwijzen. Sommige verzekeraars staan ook verwijzingen door medisch specialisten toe. U hoeft de (vermoede) diagnose niet zelf vast te stellen, slechts te benoemen welke DSM-IV-TR diagnose u vermoedt. In 2014 kan de psycholoog de diagnose nog zelf vaststellen. Er zijn al diverse screeners in omloop of in ontwikkeling die op den duur naar verwachting verplicht gesteld zullen worden voor de verwijzing.

Zorgpakketten/Indicatiestelling
Afhankelijk van een aantal criteria komt iemand in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De precieze indicatie zal in 2014 nog gebeuren door de psycholoog. De zorgpakketten, Producten, zijn vergelijkbaar met DBC’s en bestaan uit minuten. De gehele behandeling (contacttijd, verslaglegging, dossiervorming, overleg, administratie, eventuele e-health) moet binnen die minuten plaatsvinden.

Zie voor meer informatie:
www. CVZ.nl (College voor Zorgverzekeringen)
www. NZA.nl (Nederlandse Zorgautoriteit)
www. VWS.nl (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
www.invoeringbasisggz.nl